Eco Label

Belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, yaptıkları çalışmalar sonunda düzenleyecekleri belgelerin ve uygunluk değerlendirme raporlarının uluslararası alanda geçerli olması, bu kuruluşların uluslararası bir akreditasyon kuruluşundan yetki almış olmalarına bağlıdır.

Belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştirdikleri çalışmaların ve bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri test ve muayene raporlarının, kalibrasyon belgelerinin, yönetim sistemi belgelerinin, ürün belgelerinin ve benzeri her türlü uygunluk teyit belgelerinin güvenilirliği ve geçerliliği, bu yetkiye dayanmaktadır.

Bu çerçevede olmak üzere kuruluşumuz ECO Label, belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarını ve laboratuvarları değerlendirmekte ve gerekli kriterleri sağlıyorlarsa akredite etmektedir. Kuruluşumuz bu çalışmalarında, ilgili sektöre özel gereklilikler, bu kuruluşların yeterlilik kriterlerini belirleyen uluslararası standartlar ve yerli ve yabancı diğer akreditasyon kuruluşları tarafından yayınlanmış rehber dokümanlarda yer alan ve dünya genelinde kabul gören kriterleri esas almaktadır.

Uluslararası alanda akreditasyon hizmeti veren kuruluşumuz ECO Label, belgelendirme kuruluşlarının doğru ve hızlı değerlendirilmesini sağlamak amacı ile bünyesinde aşağıda sayılan teknik komiteleri kurmuştur. Bu komitelerin her birinde, kendi alanında eğitimli, uzman ve deneyimli çalışanlar bulunmaktadır.

ECO Label teknik komiteleri şunlardır:

 • Standardizasyon teknik komiteleri
 • Tekstil teknik komiteleri
 • Gıda teknik komiteleri
 • Tarım teknik komiteleri
 • Kimya teknik komiteleri
 • Su teknik komiteleri
 • Yapı malzemeleri teknik komiteleri
 • Kozmetik teknik komiteleri
 • Enerji teknik komiteleri
 • Temizlik teknik komiteleri
 • Deterjan teknik komiteleri
 • Ambalaj teknik komiteleri
 • Maden teknik komiteleri
 • Medikal teknik komiteleri
 • Orman teknik komiteleri

Bu teknik komiteler yanı sıra kuruluşumuz ECO Label bünyesinde şu danışma organları da görev yapmaktadır:

 • Sivil toplum kuruluşları
 • Üniversiteler
 • Yerel yönetimler
 • Şirketler
 • Medya organları

Teorik olarak akreditasyon demek, belgelendirme kuruluşlarında etkinlik, kalite ve verimliliği artırmak amacı ile kullanılan bir sistemdir. Akreditasyon, belirlenmiş standartlara uygunluğun yetkili bir kuruluş tarafından değerlendirilmesi ve onaylanması işlemidir. Akreditasyon, tamamen gönüllülük esasına dayalıdır ve uluslararası kabul görmüş prensiplerle hareket eder. Belgelendirme kuruluşlarının akredite olması için bir zorunluluk yoktur ancak düzenleyeekleri belgelerin ve raporların bir anlam ifade etmesi ve kabul edilebilir olması, akreditasyon ile sağlanmış olmaktadır.

Bugün dünyanın her yerinde, ama özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde akreditasyon, birçok sektörde sistemlerin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Akredite olmuş bir uygunluk değerlendirme veya belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenen belge ve raporlara sahip ürün ve hizmetler için bu belgeler, ürünlerin kabul edilebilir gereklilikleri sağlamakta olduğuna dair kanıt oluşturmaktadır. Bu şekilde uluslararası ticarette birçok engel bu belge ve raporlar sayesinde kolaylıkla aşılmaktadır.

Bu arada akreditasyon kuruluşları arasında uluslararası alanda güven sistemi ise, aşağıda sayılan kuruluşlar ile yapılan çok taraflı tanınma anlaşmaları ile kurulmaktadır.

Kuruluşumuz ECO Label aşağıda sayılan bu kuruluşlar ile işbirliği içindedir:

 • Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF)
 • Uluslararası Laboratavur Akreditasyonu Birliği (ILAC)
 • Avrupa Akreditasyon Birliği (EA)
 • Uluslararası veya bölgesel başka kuruluşlar

ECO Label Enstitüsü, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.

Ürün ve hizmetlerinin insan sağlığı ve çevrenin korunması açısından Ekomark© Standardı kriterlerine uygun olduğunu kanıtlayan firmalara, bu ürün ve hizmetlerinde Ekomark© Etiketi kullanmalarına izin verilmektedir.

Başvuru Yap

ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı, eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.

Ayrıntılı Bilgi